آزمایش خاک مکانیک خاک ژئوتکنیک

آزمایش خاکSoil Test


آزمایشگاه مکانیک خاک Soil Mechanics Laboratory


آزمایش خاک و مراحل ارائه خدمات در قرار دادهای مکانیک خاک و بررسی مطالعات ژئوتکنیکی :

بازرسی و ارزیابی پروژه

ارزیابی دسترسی ها و محدودیت های موجود جهت اسقرار حفار
استقرار دستگاه حفاری در صورت حفاری ماشینی و یا استقرار نفرات در صورت گمانه دستی
انجام عملیات فیلم برداری و عکس در حین عملیات حفاری
آزمونهای صحرایی مورد نیاز ( نفوذ استاندارد ، دانسیته ، برش برجا ،بارگذاری و.....
تهیه ازبیلت محل گمانه ها
انجام آزمون جهت شناسایی و طبقه بندی خاک
نمونه گیری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه
انجام آزمایشات لازم جهت تعیین ظرفیت باربری و تنش و .......
تنظیم دفترچه مکانیک خاک به صورت انگلیسی و فارسی مکتوب و مجلد به همراه CD
در صورت نیاز دریافت تاییده از سازمانهای ذیربط  
شایان ذکر است در صورت درخواست و تمایل کارفرما امکان افزایش یا کسر موارد بیشتری به این شرح خدمات خواهد بود .


مراحل اداری انجام آزمایش خاک در پروژه های شهری :
در صورت برقراری "هم‌زمان" دو شرط زیر پرونده نیاز به آزمایش خاک ندارد:
1- متراژ زیربنا کمتر از 2000 مترمربع
2- ساختمان با کمتر از 6 سقف

🔘برای سایر پرونده‌ها مطابق یکی از دو حالت زیر آزمایش خاک انجام می‌شود:

➖حالت اول) پرونده‌هایی که اولین فیش صادره آن‌ها قبل از 93/02/20 است.
▪️در این حالت با لحاظ موارد زیر نیازی به ارائه برگ سبز از طرف شرکت آزمایشگاه خاک و درنتیجه استعلام آن نیست:
1- درصورتی‌که طبق گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک، تیپ زمین از نوع دو باشد، اخذ تأییدیه از ستاد بحران الزامی است.
2- درصورتی‌که طبق گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک، تیپ زمین از نوع سه و یا چهار باشد، تأییدیه از هیچ سازمانی لازم نیست و ارسال گزارش از طرف شرکت آزمایشگاه خاک معتبر به همراه نامه گواهی امضاء آن شرکت برای اخذ جواز کفایت می‌کند.
➖حالت دوم) پرونده‌هایی که اولین فیش صادره آن‌ها بعد از 93/02/20 است.
▪️در اين حالت برای انجام آزمایش خاک لازم است برگ سبز از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک صادر و توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر استعلام و تأییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اخذ شود.
▪️روند انجام مراحل آزمایش خاک به شرح زیر است:
1- ارسال فرم شروع حفاری از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شروع عملیات حفاری.
2- نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های در محل و آزمایشگاهی پروژه و تهیه گزارش.
3- ارائه برگ سبز از طرف شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک و ثبت آن در دفتر خدمات الکترونیک شهر توسط مالک (قابل‌ذکر است که پیش‌نیاز ثبت برگ سبز مکانیک خاک، صدور فیش تراکم شهرداری است).
4- ارسال گزارش توسط شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اخذ تأییدیه آن.


خدمات آزمایشگاه مکانیک خاک :


برای انجام عملیات های مانند راه سازی سد سازی ابنیه کانال ها و سایر عملیات های عمرانی برای تحلیل رفتار های خاک و یا به عبارتی مکانیک خاک محل احداث پروژه عمرانی آگاهی از پارامترهای خاک محل پروژه امری حیاتی به حساب می آید .که برای تعیین و بدست آوردن این پارامترها و رفتارهای خاک محل نیاز به آزمایشاتی میباشد که مختصرا در ذیل قید گردیده :
1-ارزیابی و شناسایی ساختگاه شامل حفاری گمانه شناسایی و انجام آزمایشهای صحرائی و بررسی مسائل زمین شناسی مهندسی وفق جزئیات ذیل:
1-1-حفر گمانه ماشینی به روش آبشویی
1-2-حفر گمانه دستی
1-3-انجام تست نفوذ استاندارد(spt) و تهیه نمونه های لازم جهت مطالعات آزمایشگاهی( در صورت امکان بصورت دست نخورده) در فواصل مورد نیاز در عمق گمانه
1-4- تعیین دانسیته خاک در محل و بررسی تراز آب زیر زمینی
1-5- تشریح و شناسایی خاک در عمق گمانه
1-6- تعیین توپوگرافی محدوده مورد مطالعه
1-7- انجام آزمایش بارگذاری صفحه
1-8- انجام آزمایش برش برجا
2- تعیین پارامترهای مکانیکی و رفتاری خاک در آزمایشگاه
2-1- آزمایش دانه بندی و هیدرومتری و حدود اتربرگ جهت تعیین طبقه بندی خاک وتعیین درصد رطوبت
2-2-تعیین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی با آزمایشات برش مستقیم در جا (f و c,)
2-3-انجام آزمایش تک محوری در صورت تحصیل نمونه دستنخورده
2-4-آزمایش تحکیم جهت تعیین ضرایب CcوCs در صورت لزوم
2-5- تعیین ضریب عکس العمل پی Ks
2-6-تعیین ضرایب الاستیسیته ،پواسون و مدول برشی خاک
2-7- انجام آزمایش C
2- انجام طراحی های ژئوتکنیکی
3-1- تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی در انواع مختلف و پی عمیق
3-2-تعیین ضرایب فشار جانبی خاک در حالت استاتیک و دینامیک
3-3-طبقه بندی نوع زمین براساس آیین نامه 2800
3-4-تعیین فاصله محل طرح و ارائه مشخصات لرزه ای گسل های نزدیک پروژه و تعیین شتاب مبنای طرح
3-5-بررسی واعلام محل عبور قنوات احتمالی و فواصل آن ها تا محل طرح
3-6-تعیین ضریب نفوذپذیری خاک براساس پارامترهای تجربی
4-تهیه گزارش مدون ژئوتکنیکی
4-1-تهیه و ارائه گزارش ژئوتکنیک به کارفرما و مشاور طراح پروژه و شهرداری

برای دانلود فایل ، لینک زیر را کلیک نمایید :

آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک