بازرسی سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی


تست جوش و کنترل ابعادی


در ساخت سازه های فلزی ، در کنترل سازه قبل از جوشکاری کنترل ساخت سازه از نظر ابعاد مهمترین امر در حین ساخت میباشد . به این دلیل که در صورت مغایرت سازه ساخته شده با نقشه های ارائه شده مشکلات عدیدی در حین نصب ایجاد مینماید . که این امر در سازه های پیچ و مهره ای بیشترین سختی را به دنبال دارد . همچنین در بیس پلیتها و اتصالات اجزای سازه

برای دانلود فایل های کاربردی کنترل ابعادی لینک زیر را کلیک نمایید :

ابعادی دستورالعمل ها DIN 1025