ناظران سازه دایان - تست بتن - تست خاک

تست جوش

بازرسی جوش به روش آلتراسونیک Ultrosonic
یکی از روشهای بازرسی جوش ، کنترل جوش با دستگاه آلتراسونیک یا اصطلاحا UT میباشد که تقریبا پر کاربرد ترین بازرسی در کنترل و بازرسی جوشهای نفوذی است که جهت بررسی جوش از نظر ترک کاربرد دارد.
جهت تست جوش با این دستگاه ابتدا باید سطح مورد نظر به روغن آغشته شود تا پراب براحتی بتواند روی سطح حرکت کند . با توجه به نوع و مقاطع جوشکاری شده پراب مورد نظر اعم پراب 70 درجه یا 90 درجه و یا غیره را که با کابل به دستگاه متصل است انتخاب نموده و بر روی سطح مورد نظر حرکت می دهند .
با استفاده از امواج و فرکانسهایی که از طریق پراب ارسال و برگشت میشود و پالسهایی که دستگاه دریافت میکند عیوب جوش مورد نظر مشخص میگردد . که با توجه به استاندارد مربوطه عیب مشاهده شده تعمیر و یا پذیرفته میگردد.