تست جوش و بازرسی سازه

تست جوش و بازرسی سازه Welding test and structural inspection


تست جوش و اهداف کنترل کیفیت و بازرسی سازه های فلزی :

بازرسی های لازم از قبیل کنترل ابعادی ، جوش ، پیچ و مهره ، رنگ ، لمینیشن و ... که با توجه به نوع کار انجام شده از قبیل سازه های ساختمانی و یا پایپینگ که با توجه به درخواست کارفرما و استانداردهای مربوطه به هر آیتم تستهای مورد نظر صورت میگیرد و نتایج آن به صورت مکتوب به جهت حصول اطمینان ارائه میگردد .
بازرسی یک پروژه فلزی به جهت حصول اطمینان از کیفیت جوش شامل3 مرحله می باشد:
1- بازرسی قبل از جوشکاری
2- بازرسی در حین جوشکاری
3- بازرسی بعد از جوشکاری
بازرسی قبل از جوشکاری:
1- بررسی نقشه
در ابتدا می بایست کلیه نقشه های موجود بررسی شده و نکات ذیل استخراج شوند :
- نوع اتصالات
- نوع جوشها و اندازه آنها
- روش جوشکاری
- نوع مواد مصرفی جوش
2- دستورالعمل جوشکاری (WPS)
در صورت نیاز جهت اطلاع از روش جوشکاری، نوع مواد مصرفی و موقعیت جوشکاری می بایست دستورالعمل جوشکاری برای اتصالات تهیه شود.
3- دستورکار
به هر دلیل در صورت تغییر در نحوه اجرای نقشه می بایست دستور کار مربوطه با تاییدیه دستگاه نظارت به بازرس جوش ارائه شود. در غیر این صورت بازرس موظف است موارد مغایرت را در گزارش خود منعکس کند.
4- تست جوشکار و طبقه بندی جوشکارها
بعد از انجام مراحل بررسی، می بایست از کلیه جوشکاران شاغل در پروژه تست جوشکار مطابق با استاندارد مورد استفاده و موقعیتهای موجود در نقشه و دستورالعمل ارائه شده گرفته شود و جوشکاران با توجه به موقعیتهای جوشکاری طبقه بندی و کد گذاری شوند. بدیهی است که در صورت عدم قبولی، جوشکار اجازه جوشکاری نخواهد داشت.
بازرس موظف است نتایج تست ها را در فرم مربوطه جهت بایگانی در اسناد پروژه ارائه دهد. در صورت هرگونه تغییر در جوشکاران، از جوشکار جدید می بایست تست گرفته شود.
5- بررسی دستگاههای جوشکاری و لوازم جانبی
بازرس وظیفه دارد کلیه دستگاههای جوشکاری و لوازم جانبی را از جهت استاندارد بودن و کالیبره بودن بررسی کرده و نتایج را گزارش دهد.
6- بررسی مواد مصرفی
کلیه مواد مصرفی از قبیل الکترود، سیم جوش، پودر جوش و گاز مصرفی می بایست توسط بازرس بررسی شده و کیفیت آن به تایید برسد. در صورت نیاز بازرس وظیفه دارد آزمایشهای لازم را جهت اطمینان از کیفیت مواد اولیه انجام دهد.
7- بازرسی اتصالات و نحوه مونتاژ و پخ زنی و برشکاری
کلیه اتصالات می بایست از نظر نحوه مونتاژ، پخ زنی و برشکاری و اندازه قطعات با نقشه مطابقت داده شوند و مورد تایید قرار گیرند.
بازرسی در حین جوشکاری:
در طول مراحل جوشکاری بازرس می بایست موارد ذیل را بررسی نماید:
- نوع و سایز الکترود و سیم جوش
- نوع پودر مصرفی
- نوع و فشارگاز مصرفی
- میزان آمپر و ولتاژ متناسب با دستورالعمل
- نظارت بر تمیزکاری بین پاسی
- نظارت بر جوشکاری در موقعیت مناسب مطابق با دستورالعمل
بازرسی بعد از جوشکاری:
در بازرسی بعد از جوشکاری می بایست قبل از هر بازرسی کلیه گل جوشها و پاشش های جوش بطور کامل تمیزکاری شوند و حتی در موارد لازم استفاده از وایر برس و سنگ فرز بلامانع است.
1- بازرسی چشمی (Visual Testing)
کلیه جوشها می¬بایست تحت بازرسی چشمی قرار گیرند تا از سلامت ظاهری آنها اطمینان حاصل شود. حد پذیرش عیوب بازرسی چشمی به پیوست ارائه شده است.
2- تستهای غیر مخرب(Non Distractive Test)
• آزمایش مایعات نافذ(Penetrant Test)
• آزمایش ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Test)
• آزمایش التراسونیک (Ultrasonic Testing)
کلیه تست های غیر مخرب مطابق با استاندارد AWS D1.1 باید انجام گیرد که حد پذیرش ها در پیوست موجود می باشد. در صورت عدم تعیین میزان تست ها مرجع اصلی استاندارد AWS D1.1 می باشد.
3- گزارش نویسی
بعد از انجام هر جلسه بازرسی کلیه قطعات تست شده می بایست به تفکیک نوع آزمایش در گزارش بازرسی روزانه نوشته شود و نتیجه تست از نظر تایید یا مردود بودن آن قطعه نیز مشخص گردد. لازم به ذکر است که مشکلات و عیوبی که در محدوده آزمایشها نمی باشند(عیوب کنترل ابعادی یا مغایرت با نقشه) در بخش شرح بازرسی ذکر خواهند شد. نمونه فرم گزارش بازرسی روزانه به پیوست ارائه شده است. گزارش فنی کلیه تستهای انجام شده نیز می بایست توسط بازرس تهیه شود که در آن قطعات به تفکیک مقاطع جوشکاری مورد بررسی قرار می گیرند. نمونه فرمهای گزارش فنی به پیوست ارائه شده است.
4- تهیه چک لیست
بازرسین موظف هستند که در مرحله ساخت قطعات جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه احتمالی، روند ساخت و تست های انجام گرفته را کنترل نمایند. به این منظور استفاده از فرم چک لیست مرسوم ترین کار است. نمونه فرم چک لیست به پیوست ارائه شده است.
5- ارائه فرم مجوز خروج
بعد از تایید نهایی قطعه از نظر بازرسی جوش و تستهای غیرمخرب، می بایست فرم مجوز خروج قطعات توسط بازرس صادر شود. نمونه فرم مجوز خروج قطعات به پیوست ارائه شده است.