طراحی سایت

چکش اشمیت

تست بتن
تست غیر مخرب بتن
چکش اشمیت


آزمایش چکش اشمیت چیست ؟
از جمله آزمایش های غیرمخرب بتن تست چکش اشمیت می باشد. این آزمایش روشی برای ارزیابی کیفیت و مقاومت نسبی بتن می باشد. امروزه استفاده از آزمایش چکش اشمیت طرفداران زیادی در بین کارشناسان اجرایی و تعمیراتی دارد. این آزمایش با ارائه دیتاهای کیفی بتن می تواند روشی برای افزایش سرعت اجرای چروژه های بتنی بزرگ مانند سدها و جلوگیری از وقفه های آزمایشگاهی باشد.البته باید توجه داشت که آزمایش غیرمخرب چکش اشمیت دارای نقایص و مکشلاتی نیز می باشد. این مشکلات مربوط به متغییر و گاها اشتباه بودن نتایج با وضعیت کلی بتن در آزمایش چکش اشمیت می باشد.
از جمله این مشکلات سطحی بودن نتایج حاصله از تست چکش اشمیت می باشد. با این حال هنوز چکش اشمیت به علت سریع و کم هزینه بودن آزمایشی کاربردی در پروژه های ارزیابی و مقاوم سازی سازه های بتنی به حساب می آید. می توان با استفاده از به کارگیری ضریب اصلاح نسبت به واقعی سازی نتایج آزمایش چکش اشمیت اقدام نمود.

شرح آزمایش :


1- ابتدا محلهای از پیش تعیین شده انتخاب و عاری از مصالح میگردد
2- سپس سطح مذکور توسط سمباده صاف شده و آماده تست میگردد
3- دستگاه در زاویه مورد نظر 90 درجه یا 0 درجه بطور مستقیم باید قرار بگیرذ
4- در هر نقطه حداقل 12 عدد باید قرائت گردد
5- جهت ارزیابی هر مقطع نیز سه نقطه باید بررسی شود و در نهایت میانگین اعداد گزارش گردد
6- میانگین اعداد قرائت شده از دستگاه داخل جدول مربوطه قرارگرفته و پس از اعمال ضرایب مربوطه گزارش میگردد