بازرسی به روش مایعات نافذ PT

تست جوش

بازرسی جوش به روش PT یا مایعات نافذ

یکی از روشهای تست جوش روش Penetrant Test میباشد که از طریق نفوذ مواد به داخل ترکهای موجود در جوش عیوب موجود را نمایان میکند .
روش انجام آزمایش :
ابتدا سطح مورد نظر را با پارچه تمیز و با استفاده از اسپری کلینر تمیز کرده و اسپرس Penetrant که قرمز رنگ میباشد روی سطح جوش اسپری میشود و پس از چند ثانیه اسپری Developer که سفید رنگ میباشد روی سطح اسپری میگردد سپس پس از انتظار زمانی طی استاندارد اگر عیوبی در جوش موجود باشد به شکل دایره و یا بیضی قرمز رنگ روی سطح نمایان میشود .
لازم بذکر است که عیوب نمایان شده بر حسب اندازه و مقدار آن با توجه به استاندارد مربوطه قابل قبول یا رد برآورد میگردد .
65
63