بازرسی به روش چشمی VT

تست جوش به روش بازرسی چشمی

Visual inspection

یکی از روشهای بازرسی جوش روش چشمی و اصول اولیه بازرسی میباشد ، که بازرس باید قبل از انجام هر نوع آزمایش مخرب یا غیر مخرب ابتدا نوع جوش ، ابعاد جوش ، کیفیت جوش و .. غیره را بصورت صدر در صد بازدید نماید و سپس با توجه به نوع جوشکاری صورت گرفته آزمایش مورد نظر را انتخاب نماید .

طبق استاندارد ، بازرسی چشمی چه در سازه های ساختمانی و چه در سازه های صنعتی یا پایپینگ باید بطور صد در صد انجام گیرد و نتایج آن بصورت مکتوب ارائه گردد . ابزار بازرسی چشمی عبارت است از : کولیس و آینه و چراغ قوه و متر و گیجهای بازرسی و ویدئو اسکوب ها و نورسنج و ..