بازرسی پیچ و مهره

69

بازرسی سازه های فلزی و صنعتی
تست جوش ، کنترل ابعادی و بازرسی پیچ و مهره


طراحی برخی از سازه های فلزی به نحوی میباشد که اتصالات آن با پیچ و مهره به یکدیگر متصل میگردد. لذا پیچ و مهره های مصرفی باید هم از نظر کیفیت ساخت مورد آزمایشات لازم از قبیل آنالیز و کشش و تعیین استاندارد قرار بگیرند و هم از نظر میزان سفت شده پیچ ومهره. کنترل سفتی پیچ و مهره ها با استفاده از دستگاه ترکمتری صورت میگیرد که این امر از اهمیت بالایی در سازه های با اتصال پیچ و مهره برخوردار میباشد .


68
66
67
66