دپارتمان نظارت جوش

1- مهندس مهیار رحیم پور خردمند (نایب رئیس هیئت مدیره ،رئیس دپارتمان نظارت جوش )
فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد- متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد مهندسی
دارای مدرک بازرسی جوش سازه های فلزی و تاسیساتی (VT.PT.UT) LEVEL 2 NDT
سابقه کاری = 7سال تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه عضو انجمن بازرسی فنی و انجمن وشکاری وآزمایشات غیر مخرب
2 -مهندس جواد یداللهی
فارغ التحصیل رشته مهندسی جوش دانشگاه علمی کاربردی
) CWI,UT,PT,VT,MT دارای گواهینامه های بازرسی جوش (
10 سال سابقه کاری در زمینه بازرسی جوش سازه های فلزی و مخازن
3- مهندس مهدی نخجوان پور طالبی (عضو هیئت مدیره)
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران-شهر سازی
سابقه کاری 30سال تجربه در زمینه نظارت و محاسبات ساختمان های مسکونی و اداری
4- مهندس علی مجدی
فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد- متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد مهندسی
سابقه کاری = 7سال تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه
5- مهندس منصور کریمی
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – نقشه برداری دانشگاه آزاد تهران جنوب
سابقه کاری = 7سال تجربه در زمینه مهندسی جوش و آزمایشات مربوطه
6- مهندس امیر شمس
فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران – عمران تهران
سابقه کاری = 7سال تجربه در زمینه مهندسی جوش و آزمایشات مربوطه 7- مهندس مازیار سلیمان زاده گرگانی
فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد- متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد ساوه
فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسائی وانتخاب مواد مهندسی
سابقه کاری = 7سال تجربه در زمینه مهندسی مواد و آزمایشات مربوطه
8 – مهندس داود جوادیان
فارغ التحصیل رشته مهندسی جوش دانشگاه علمی کاریردی
3 سال سابقه کاری در زمینه بازرسی جوش سازه های فلزی
9 –خانم مهندس فاطمه نوری سابقه کاری = 3 سال سابقه کاری در زمینه تنظیم گزارشات و تحلیل نقشه های شاپ و غیره