مکانیک خاک
تست خاک
عملیات ژئوتکنیک


یکی از راههای انجام مطالعات ژئوتکنیک گمانه زنی و عملیات حفاری بصورت دستی یا اصطلاحا Test pit میباشد .

گمانه زني يعني عمل ايجاد چاههايي در زمين با بكار گيري ابزار مختلف حفاري .
گمانه ها ممكن است بصورت عمودي ، شيب دار يا افقي باشند که از آنها استفاده هاي مختلفي ميشود از جمله : #نمونه برداري از مصالح زمين ، انجام آزمونهاي برجا ، بررسي شرايط #هيدروژئولوژي ، ايجاد شبكه زهكشي و شمع ريزي براي پي .

بطور كلي دونوع فعاليت در حين انجام عمل گمانه زني دنبال ميشود كه عبارتند از :


1 - حفر گمانه با پيشروي درزمين و نفوذ آن بمنظور رسيدن به هدف مشخص ( از قبيل سفره آبهاي زير زمين، لايه زمين شناسي معين ، تاقدیسهای نفتي يا گازي ، منابع انرژي زا زمين و …)
2- نمونه برداري از مصالح زمين در اعماق مورد نظر براي انجام آزمايشات مختلف و شناسايي خواص فيزيكي و مکانیکی لایه های خاک و سنگ ، بكار گيري روشها و ابزار مورد استفاده
80
79
78
ناظران سازه دایان - تست بتن - تست خاک