تست جوش


بازرسی جوش در سازه های فلزی و صنعتیدرکلیه سازه های تولید شده توسط جوشکاری ذوبی تنشهای پسماند و عیوب ایجاد شده در طیف فرآیند جوشکاری تاثیر زیادی بر روی استحکام جوش و چقرمگی شکست خواهد داشت ،در فرآیند جوشکاری ذوبی بدلیل اعمال حرارت موضعی بسیار بالاو سپس خنک شدن آن با گرادیان حرارتی بسیار بالا ،باعث ایجاد تنشهای پسماند در سازه خواهد شد .
اندازه این تنشها در برخی نقاط اگر بالاتر از مقدار تنش تسلیم ماده برسد باعث شکست سازه می گردد.از آنجا که فرآیند خستگی یسیار غیر منتظره و ناگهانی اتفاق می افتد بررسی عوامل موثر بر عمر خستگی سازه بسیار مهم و ضروری است تعیین کننده کیفیت جوش تمییزی سطح جوش یا همان میزان ذرات پا ششی برسطح فلز پایه جوش می باشد که از دید قابلیت اطمینان ،خسارت متالورژیکی ایجاد شده بر فلز پایه نیز قابل توجه است.
ذرات پاششی جوش قطرات بسیار ریزی ازفلز هستند که هنگامی الکترود ذوب شده با زاویه ای نسبـت به قوس الکتریکی خارج شود که به حوضچه مذاب وارد نگردد اما در منطقه تحت تاثیرجوش و یا فلز پایه قرارمی گیرد،ذرات کوچکترسریعا زدوده میشود ولی ذرات بزرگتربا فلز پایه پیوند متالورژیکی تشکیل میدهند.
پاشش بر روی ناحیه متاثـر از حرارت درفولادهایCrNi)) می تواند باعث ترک و یا اثرات مخرب بر ساختار آنها شود.
اشارات استانـداری می توان به AWS- D.1.1-2000- CLEANING-5-30-2. صفحه 172دررابطه با بعد از جوشکاری می بایست کلیه آلودگیها وSLAGو...پاک گرددو اسپاترهای TIGHTLY (سفت ،محکم)اعلان می نمایید مشکلـی ندارد مگر اینک مزاحمتی برای NDT داشته باشد،شایان ذکر است عنوان گرددیده باید بوسیله وایر برس تمییزگردد.

برای دانلود فایل عیوب جوشکاری لینک زیر را کلیک نمایید :

دانلود عیوب جوش
45
44
43
42
46
48
47
49