مدارک و گواهینامه ها

عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
دارای پروانه اشتغال بکار آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی
عضو حقوقی انجمن صنفی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی مهندسی ساختمان استان تهران
عضو حقوقی انجمن بتن ایران
عضو حقوقی انجمن صنفی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب
عضو حقوقی انجمن علمی شرکتهای خدمات فنی و آزمایشگاهی
عضو حقوقی انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب
ASNTدارای گواهینامه های بازرسی پرسنل از
دفتر نمایندگی بنیاد علوم کاربردی رازی (آزمایشگاه مواد و فولاد و پلیمر و..) دفتر آزادی

1
3
2
Picture4
 
Picture1
پروانه-جدید1)